Menu Close

TABLE FORM (  Model Thai Const )

การแบ่งรูปแบบตามความสูง

No. Product
ชุดที่ 1
2.20 - 3.40
ชุดที่ 2
2.95 - 4.00
ชุดที่ 3
3.70 - 4.90

การแบ่ง Model ตาม ความสามารถในการรับน้ำหนัก
Model  1

Detail Dimention (M.)

ความหนาของคอนกรีตที่รับได้ Max(M.)

0.25

ระยะห่างของ TF-Joist Max.(M.)

0.40

ระยะห่างของขาด้านยาว Span (M.)
2.90
ความยาวโต๊ะที่ปรับได้ @ 0.15 (M.)
3.60 - 4.80
ความกว้างขา (M.)
2.20
ความกว้างโต๊ะที่ปรับได้ @ 0.15 (M.)
2.70 - 3.60

การแบ่ง Model ตาม ความสามารถในการรับน้ำหนัก
Model  2

Detail Dimention (M.)

ความหนาของคอนกรีตที่รับได้ Max(M.)

0.30

ระยะห่างของ TF-Joist Max.(M.)

0.40

ระยะห่างของขาด้านยาว Span (M.)
2.90
ความยาวโต๊ะที่ปรับได้ @ 0.15 (M.)
3.60 - 4.80
ความกว้างขา (M.)
1.80
ความกว้างโต๊ะที่ปรับได้ @ 0.15 (M.)
2.40 - 3.00

การแบ่ง Model ตาม ความสามารถในการรับน้ำหนัก
Model  3

Detail Dimention (M.)

ความหนาของคอนกรีตที่รับได้ Max(M.)

0.50

ระยะห่างของ TF-Joist Max.(M.)

0.30

ระยะห่างของขาด้านยาว Span (M.)
1.45
ความยาวโต๊ะที่ปรับได้ @ 0.15 (M.)
3.60 - 3.90
ความกว้างขา (M.)
1.45
ความกว้างโต๊ะที่ปรับได้ @ 0.15 (M.)
2.70 - 3.60

การแบ่ง Model ตาม ความสามารถในการรับน้ำหนัก
Model  4

Detail Dimention (M.)

ความหนาของคอนกรีตที่รับได้ Max(M.)

0.65

ระยะห่างของ TF-Joist Max.(M.)

0.30

ระยะห่างของขาด้านยาว Span (M.)
1.45
ความยาวโต๊ะที่ปรับได้ @ 0.15 (M.)
3.60 - 3.90
ความกว้างขา (M.)
1.45
ความกว้างโต๊ะที่ปรับได้ @ 0.15 (M.)
2.40 - 3.00

การแบ่ง Model ตาม ความสามารถในการรับน้ำหนัก
Model  5

Detail Dimention (M.)

ความหนาของคอนกรีตที่รับได้ Max(M.)

0.80

ระยะห่างของ TF-Joist Max.(M.)

0.20

ระยะห่างของขาด้านยาว Span (M.)
0.97
ความยาวโต๊ะที่ปรับได้ @ 0.15 (M.)
3.60
ความกว้างขา (M.)
2.20
ความกว้างโต๊ะที่ปรับได้ @ 0.15 (M.)
2.70 - 3.60

การแบ่ง Model ตาม ความสามารถในการรับน้ำหนัก
Model  5

Detail Dimention (M.)

ความหนาของคอนกรีตที่รับได้ Max(M.)

1.00

ระยะห่างของ TF-Joist Max.(M.)

0.20

ระยะห่างของขาด้านยาว Span (M.)
0.97
ความยาวโต๊ะที่ปรับได้ @ 0.15 (M.)
3.60
ความกว้างขา (M.)
1.80
ความกว้างโต๊ะที่ปรับได้ @ 0.15 (M.)
2.40 - 3.00

NEW FEATURE

1.ปรับเปลี่ยนขนาดได้ทั้ง 4 ด้าน โดยด้านกว้างและด้านยาว ปรับได้ทุกๆ 15 เซนติเมตร

2.เพิ่มความสูงได้ง่ายเพียงแค่เพิ่มอุปกรณ์

3.มีอุปกรณ์เสริมให้สามารถรับน้ำหนักคอนกรีตได้หนาถึง 1 เมตร

4. มีล้อติดที่ตัว Table Form ทำให้เคลื่อนย้ายสะดวก

5.โครงสร้างของ Table Form มีการบิดตัวน้อย เนื่องจากมีอุปกรณ์ รั้งไม่ให้เสียรูป

6. มีอุปกรณ์เสริม (TF Lifting Jack) ช่วยในการปรับระดับ ความสูงของ Table Form ในขณะ ที่ประกอบเป็นโต๊ะ เรียบร้อยแล้ว โดยการปรับต้องไม่ได้รับน้ำหนักของคอนกรีต ซึ่งจะมี ประโยขน์มาก ถ้าหากตัวอาคารมีความสูง แต่ละชั้น ไม่เท่ากัน ทำให้เราไม่ต้องประกอบ Table Form ใหม่

7.ติดตั้ง Joint สะดวกเนื่องจากใช้ระบบ Pin locked

8.มีอุปกรณ์ช่วยยก Table Form (TF  Carry) ที่สามารถยืนติดตั้งบนพื้น ทำให้มีความปลอดภัยสูง